REGULAMIN KONKURSU
w ramach V edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Uniwersytecka Liga Logistyków”

I. Organizatorzy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Uniwersytecka Liga Logistyków jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania.
2. Przygotowaniem i przebiegiem Konkursu zajmuje się komitet organizacyjny. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie Koła Naukowego Logistyki NKL DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania.
3. Komitet organizacyjny powołany jest przez Koło Naukowe Logistyki NKL DIALOG, działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania.
4. Współorganizatorem Konkursu jest firma Amazon Fulfillment Sp. z o.o.

II. Tematyka i cele Konkursu
5. Tematem Konkursu jest „Wykorzystanie przemysłu 4.0 w łańcuchu dostaw”.
6. Celem Konkursu jest:
* pobudzenie zainteresowania tematyką czwartej rewolucji przemysłowej w logistyce,
* pozyskanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Amazon Fulfillment Sp. z o.o. i innych firm logistycznych,
* promowanie studentów w środowisku biznesowym, w tym nawiązywanie kontaktów z menedżerami logistyki i transportu,
* promocja logistyki i transportu jako dziedzin wiedzy oraz obszarów kariery zawodowej a także wzmacnianie relacji Akademia – Biznes -Studenci.

III. Uczestnicy
7. Konkurs kierowany jest do studentów Szkół Wyższych.
8. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój zespół wypełniając formularz rejestracyjny (dane obowiązkowe: imiona i nazwiska członków zespołu, adres e-mail, numer kontaktowy, nazwa uczelni) dostępny od 15.12.2020 roku do 17.02.2021 roku na https://www.facebook.com/uniweryteckaligalogistykow, fanpage’u Naukowego Koła Logistyki DIALOG: www.facebook.com/NKLDialog oraz na stronie https://ullbatalialogistykow2021.splashthat.com/.
9. Do Konkursu można zgłosić zespoły składające się z 2 lub 3 osób.
10. Każdy student może być członkiem tylko jednego zespołu.
11. Każdy student poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

IV. Termin i przebieg Konkursu
12. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji online w formie zespołowej oraz finału online w formie zespołowej.
13. Zgłoszeń zespołów do eliminacji dokonuje się elektronicznie do dnia 17 lutego 2021 roku na adres e-mail ull.nkldialog@gmail.com za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
14. Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu online na stronie https://konkursull.pl/ przez cały zespół i odbędą się 22 lutego 2021 roku w godzinach 11:00 – 12:00. Jedynie w tych godzinach platforma będzie dostępna dla studentów. Dostęp (link) do platformy zostanie przesłany zespołom na podany w zgłoszeniu do Konkursu adres mailowy o godzinie 10:00. Adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, nie podlega zmianie.
15. Eliminacje mają formę testu online z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz jednego zadania opisowo-koncepcyjnego. Tematyka pytań będzie obejmowała wiedzę z zakresu przemysłu 4.0 w logistyce w teorii i praktyce. Czas rozwiązania testu to 40 minut (system monitoruje czas od momentu kliknięcia w link). Test będzie składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz jednego zadania opisowo-koncepcyjnego. Na początku testu będzie metryczka, w której należy podać skład zespołu oraz nazwę uczelni. Testy bez uzupełnionej metryczki nie będą podlegać ocenie oraz nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji końcowej. Każdy zespół biorący udział w eliminacjach powinien zapewnić sobie możliwość konsultacji głosowej. W rozmowie mogą być obecni tylko uczniowie biorący udział w Konkursie. Korzystanie z pomocy naukowych takich jak źródła internetowe oraz literatura przedmiotowa jest zabronione. Po rozwiązaniu testu wyniki są automatycznie wysyłane do organizatorów. Wyniki eliminacji zostaną wysłane na adres mailowy, z którego drużyna dokonała zgłoszenia, najpóźniej 14 dni po zakończeniu I etapu Konkursu. W razie jakichkolwiek problemów technicznych, które wystąpią podczas logowania do platformy, należy niezwłocznie skontaktować się z organizatorami drogą telefoniczną na jeden z podanych poniżej (w punkcie 33.) numerów telefonu. W przypadku opóźnień, o których organizatorzy nie zostali poinformowani, nastąpi dyskwalifikacja danego zespołu.
16. Odpowiedzi w teście wyboru punktowane będą w następujący sposób:
a. -1 punkt za udzielenie błędnej odpowiedzi;
b. 0 punktów w przypadku braku odpowiedzi;
c. +1 punkt za poprawną odpowiedź z części teoretycznej;
d. +15 punktów za zadanie opisowo-koncepcyjne.

17. W pytaniach wielokrotnego wyboru każda poprawna odpowiedź będzie punktowana.
18. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone do dnia 8 marca 2021 roku drogą mailową. Decyzja o kwalifikacji jest ostateczna. Do finału awansuje 10 najlepszych zespołów (o zakwalifikowaniu decyduje suma punktów uzyskanych w czasie I etapu Konkursu).
19. W przypadku remisu na etapie eliminacji o awansie do finału decyduje w pierwszej kolejności wynik z zadania opisowo-koncepcyjnego, a następnie wynik z zadań zamkniętych. W przypadku kolejnego remisu, uczestnicy zostaną poinformowani o dogrywce.
20. W II etapie Konkursu, w dniu 5 kwietnia 2021 roku, Uczestnicy otrzymają drogą mailową zadanie biznesowe sformułowane przez firmę Amazon Fulfillment Sp. z o.o. Zespoły będą miały czas na opracowanie rozwiązania i przesłanie go w formacie PowerPoint (.ppt, .pps) i formacie Word (.docx, .doc) do dnia 12 kwietnia 2021 roku, do godziny 23.59. Rozwiązanie należy przesłać na adres: ull.nkldialog@gmail.com . Organizator zastrzega sobie prawo do wnikliwej kontroli przesyłanych prac finałowych pod kątem ewentualnego nadużycia praw ochrony intelektualnej i przywłaszczenia treści z innych publikacji. Każde opracowanie wysłane przez uczestników może zostać poddane analizie wykorzystującej Jednolity System Antyplagiatowy. Jeśli Jury V edycji Uniwersyteckiej Ligi Logistyków w trakcie weryfikacji prac uzna, że praca nie została napisana samodzielnie, a wkład twórczy włożony w jej napisanie jest wątpliwy, zespół zostanie zdyskwalifikowany.
21. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 za pomocą platformy internetowej Zoom.
22. Etap finałowy będzie polegał na zaprezentowaniu rozwiązania, o którym mowa w punkcie 19. Czas prezentacji każdego zespołu nie może przekroczyć 10 minut. Po upłynięciu 9 minut uczestnicy usłyszą dźwięk, oznaczający że pozostała 1 minuta do końca prezentacji. Po prezentacji Komisja Konkursowa będzie zadawać pytania dotyczące rozwiązania oraz oceni stronę merytoryczną prezentacji (50% oceny), innowacyjność koncepcji (30% oceny) oraz sposób i przebieg prezentacji (20% oceny). Na podstawie prezentacji i udzielanych odpowiedzi Jury wybierze najlepszy zespół, któremu przypadnie tytuł Laureata finału.

V. Nagrody

23. Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu będą nagrody książkowe i upominki rzeczowe ufundowane przez organizatora Konkursu. Ponadto zwycięzcy Konkursu mogą otrzymać inne nagrody ufundowane i wręczone przez firmy partnerskie.
24. Wartość nagród przypadających na jedną osobę nie przekroczy kwoty 2 000 PLN.
25. Nakład pracy w Konkursie szacowany jest na 3 ECTS (za zgodą Dziekanatów w macierzystych uczelniach).
26. Uczestnictwo w finale oraz zwycięstwo w Konkursie udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami.

VI. Pozostałe informacje

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, w szczególności sprawy związane z aspektami technicznymi Konkursu powstałe z przyczyn niezależnych od organizatora lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
28. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konkursu mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konkursu.
29. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
30. Organizator ma prawo odwołać Konkurs bez podawania przyczyn, o czym będzie zawiadamiał drogą mailową.
31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym będzie zawiadamiał drogą mailową.
32. Bieżące informacje dotyczące Konkursu zamieszczane będą na stronach internetowych Uniwersyteckiej Ligi Logistyków: https://www.facebook.com/uniweryteckaligalogistykow oraz na www.facebook.com/NKLDialog .
33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 roku.
34. Dane kontaktowe koordynatorów:
* Aleksandra Mirek (tel. 784 346 667, aleksandra.mirek1@edu.uekat.pl)
* Jakub Hyla (tel. 530 440 989, jakub.hyla@edu.uekat.pl)

35. Uczestnicy, zgłaszając swój udział w Konkursie za pomocą formularza rejestracyjnego, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych Konkursu przez Koło Naukowe Logistyki NKL Dialog oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

36. Uczestnicy, zgłaszając swój udział w Konkursie za pomocą formularza rejestracyjnego, wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Koło Naukowe Logistyki NKL Dialog oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach do promowania działań związanych z realizacją Konkursu, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

37. Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych:

 •  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz, że:
 • Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice oraz firma Amazon Fulfillment Sp. z o.o. zwanymi dalej: Administratorami;
 • administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu „Uniwersytecka Liga Logistyków” dalej: „Konkurs” organizowanego przez Administratorów;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu realizacji Konkursu w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi
 • Posiadanie przez Administratorów podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji Konkursu oraz z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być ewentualne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratorów oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, tj. przez okres realizacji Konkursu oraz przez okres czasu przewidziany w przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podane przez Panią/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 • Nie przewiduje się przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratorów.