REGULAMIN KONKURSU
w ramach VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Uniwersytecka Liga Logistyków”

I. Organizatorzy Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Uniwersytecka Liga Logistyków jest Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania.
2. Przygotowaniem i przebiegiem Konkursu zajmuje się komitet organizacyjny. W skład
komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie Koła Naukowego Logistyki NKL
DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium
Zarządzania.
3. Komitet organizacyjny powołany jest przez Koło Naukowe Logistyki NKL DIALOG,
działające przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania.

II. Tematyka i cele Konkursu
4. Temat Konkursu to „Zielone innowacje w logistyce opakowań”.
5. Celem Konkursu jest:
pobudzenie zainteresowania tematyką zielonych innowacji w logistyce opakowań,
promowanie studentów w środowisku biznesowym, w tym nawiązywanie kontaktów
z menedżerami logistyki i transportu,
promocja logistyki i transportu jako dziedzin wiedzy oraz obszarów kariery
zawodowej a także wzmacnianie relacji Akademia – Biznes -Studenci.

III. Uczestnicy
6. Konkurs kierowany jest do studentów Szkół Wyższych.
7. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój zespół wypełniając formularz rejestracyjny
(dane obowiązkowe: imiona i nazwiska członków zespołu, adres e-mail, numer
kontaktowy, nazwa uczelni) dostępny od 4.01.2022 do 20.01.2022 roku na                               https://www.facebook.com/uniweryteckaligalogistykow oraz fanpage’u Koła
Naukowego Logistyki NKL DIALOG: www.facebook.com/NKLDialog.
8. Do Konkursu można zgłosić zespoły składające się z 2 lub 3 osób.
9. Każdy student może być członkiem tylko jednego zespołu.
10. Każdy student poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza, że
zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.

IV. Termin i przebieg Konkursu

11. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji online w formie zespołowej oraz finału stacjonarnego w formie zespołowej                                                                                                                                                                                       12. Zgłoszeń zespołów do eliminacji dokonuje się elektronicznie do dnia 20 stycznia 2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://www.facebook.com/uniweryteckaligalogistykow oraz fanpage’u Koła Naukowego Logistyki NKL DIALOG: www.facebook.com/NKLDialog.
13. Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu online na stronie https://konkursull.pl/
przez cały zespół i odbędą się 15 lutego 2022 roku w godzinach 11:00 – 12:00.
Jedynie w tych godzinach platforma będzie dostępna dla studentów. Dostęp (link) do
platformy zostanie przesłany liderowi zespołu na podany w zgłoszeniu do Konkursu
adres mailowy o godzinie 10:00. Adres mailowy, z którego wysłano zgłoszenie, niepodlega zmianie.
14. Eliminacje mają formę testu online z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz jednego
zadania opisowo-koncepcyjnego. Tematyka pytań będzie obejmowała wiedzę z
zakresu zielonych innowacji w logistyce opakowań w teorii i praktyce. Czas
rozwiązania testu to 40 minut (system monitoruje czas od momentu kliknięcia w
link). Test będzie składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz jednego zadania
opisowo-koncepcyjnego. Na początku testu będzie metryczka, w której należy podać
skład zespołu oraz nazwę uczelni. Testy bez uzupełnionej metryczki nie będą
podlegać ocenie oraz nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji końcowej. Każdy
zespół biorący udział w eliminacjach powinien zapewnić sobie możliwość konsultacji
głosowej oraz udostępnianie ekranu. W rozmowie mogą być obecni tylko uczniowie
biorący udział w Konkursie. Korzystanie z pomocy naukowych takich jak źródła internetowe oraz literatura przedmiotowa jest zabronione. Po rozwiązaniu testu wyniki są automatycznie wysyłane do organizatorów. Wyniki eliminacji zostaną wysłane na adres mailowy, z którego drużyna dokonała zgłoszenia, najpóźniej 14 dni po zakończeniu I etapu Konkursu. W razie jakichkolwiek problemów technicznych,
które wystąpią podczas logowania do platformy, należy niezwłocznie skontaktować
się z organizatorami drogą telefoniczną na jeden z podanych poniżej (w punkcie 34.)
numerów telefonu. W przypadku opóźnień, o których organizatorzy nie zostali
poinformowani, nastąpi dyskwalifikacja danego zespołu.
15. Odpowiedzi w teście wyboru punktowane będą w następujący sposób:
a. -1 punkt za udzielenie błędnej odpowiedzi;
b. 0 punktów w przypadku braku odpowiedzi;
c. +1 punkt za poprawną odpowiedź z części teoretycznej;
d. +15 punktów za zadanie opisowo-koncepcyjne.
16. W pytaniach wielokrotnego wyboru każda poprawna odpowiedź będzie punktowana.
17. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone do dnia 1 marca 2022 roku drogą mailową.
Decyzja o kwalifikacji jest ostateczna. Do finału awansuje 10 najlepszych zespołów
(o zakwalifikowaniu decyduje suma punktów uzyskanych w czasie I etapu Konkursu).
18. W przypadku remisu na etapie eliminacji o awansie do finału decyduje w pierwszej
kolejności wynik z zadania opisowo-koncepcyjnego, a następnie wynik z zadań
zamkniętych. W przypadku kolejnego remisu, uczestnicy zostaną poinformowani o dogrywce.
19. W II etapie Konkursu, Uczestnicy otrzymają zadanie biznesowe sformułowane przez
ekspertów w zakresu logistyki opakowań. Zespoły będą miały określony czas (7 dni)
na opracowanie rozwiązania i przesłanie go w formacie PowerPoint (.ppt, .pps) i
formacie Word (.docx, .doc) do dnia 27 marca 2022 roku, do godziny 16:00.
Rozwiązanie należy przesłać na adres: ull.nkldialog@gmail.com .
Następnie, podczas finału w Katowicach, przedstawią je na forum. Wystąpienie oraz
jego forma również będą poddawane ocenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wnikliwej kontroli przesyłanych prac finałowych pod kątem ewentualnego nadużycia praw ochrony intelektualnej i przywłaszczenia treści z innych publikacji. Każde opracowanie wysłane przez uczestników może zostać poddane analizie wykorzystującej Jednolity System
Antyplagiatowy. Jeśli Jury VI edycji Uniwersyteckiej Ligi Logistyków w trakcie
weryfikacji prac uzna, że praca nie została napisana samodzielnie, a wkład twórczy
włożony w jej napisanie jest wątpliwy, zespół zostanie zdyskwalifikowany.
20. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2022 roku od godziny 10:00 na
terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
21. W przypadku zaostrzenia obostrzeń pandemicznych, finał konkursu odbędzie się
zdalnie 7 kwietnia na platformie Zoom.
22. Etap finałowy będzie polegał na zaprezentowaniu rozwiązania, o którym mowa w
punkcie 20. Czas prezentacji każdego zespołu nie może przekroczyć 10 minut. Po
upłynięciu 9 minut uczestnicy usłyszą dźwięk, oznaczający że pozostała 1 minuta do
końca prezentacji. Po prezentacji Komisja Konkursowa będzie zadawać pytania
dotyczące rozwiązania oraz oceni stronę merytoryczną prezentacji (50% oceny),
innowacyjność koncepcji (30% oceny) oraz sposób i przebieg prezentacji (20%
oceny).
Na podstawie prezentacji i udzielanych odpowiedzi Jury wybierze trzy najlepsze
zespoły, którym przypadnie tytuł Laureata Konkursu 1., 2. i 3. miejsca.

V. Nagrody
23. Nagrodą główną dla trzech zwycięskich zespołów będą nagrody książkowe i
upominki rzeczowe ufundowane przez organizatora Konkursu. Ponadto zwycięzcy
Konkursu mogą otrzymać inne nagrody ufundowane i wręczone przez firmy
partnerskie.
24. Wartość nagród przypadających na jedną osobę nie przekroczy kwoty 2 000 PLN.
25. Nakład pracy w Konkursie szacowany jest na 3 ECTS (za zgodą Dziekanatów w
macierzystych uczelniach).
26. Uczestnictwo w finale oraz zwycięstwo w Konkursie udokumentowane zostaną
stosownymi zaświadczeniami.

VI. Pozostałe informacje
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, w
szczególności sprawy związane z aspektami technicznymi Konkursu powstałe z
przyczyn niezależnych od organizatora lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
28. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konkursu mają
charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania
przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konkursu.
29. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
30. Organizator ma prawo odwołać Konkurs bez podawania przyczyn, o czym będzie
zawiadamiał drogą mailową.
31. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym będzie
zawiadamiał drogą mailową.
32. Bieżące informacje dotyczące Konkursu zamieszczane będą na stronach
internetowych Uniwersyteckiej Ligi Logistyków:
https://www.facebook.com/uniweryteckaligalogistykow oraz na www.facebook.com/NKLDialog .
33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2022 roku.
34. Dane kontaktowe koordynatorów:
● Katarzyna Bania (tel. 514 359 669, katarzyna.bania1@edu.uekat.pl)
● Jakub Kawała (tel. 696 178 649, jakub.kawala@edu.uekat.pl)
35. Uczestnicy, zgłaszając swój udział w Konkursie za pomocą formularza
rejestracyjnego, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacyjnych Konkursu przez Koło Naukowe Logistyki NKL Dialog oraz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
36. Uczestnicy, zgłaszając swój udział w Konkursie za pomocą formularza
rejestracyjnego, wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Koło Naukowe
Logistyki NKL Dialog oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach do promowania działań związanych z realizacją Konkursu, poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).
37. Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych:
a. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
nr 119 poz. 1), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia
przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania
umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na
administratorze) oraz, że:
b. Administratorami podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice oraz partnerzy biznesowi zwanymi dalej: Administratorami;
c. administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się
przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika w
zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu „Uniwersytecka Liga
Logistyków” dalej: „Konkurs” organizowanego przez Administratorów;
d. podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest
niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu realizacji Konkursu w
zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi
e. posiadanie przez Administratorów podanych przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji Konkursu oraz z
obowiązków wynikających z przepisów prawa;
f. odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być
ewentualne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratorów oraz
podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
g. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane
do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,
tj. przez okres realizacji Konkursu oraz przez okres czasu przewidziany w
przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
h. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych przez Panią/Pana danych
osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie
dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie
zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
i. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j. podane przez Panią/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
k. nie przewiduje się przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych
osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
l. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne
obowiązki Administratorów.